Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tơ trời chùng chình đón đợi : Chân dung văn học / Vũ Từ Trang. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2019. - 257tr. ; 21cm.
Thông tin về nhan đề (chính)
Tơ trời chùng chình đón đợi : Vũ Từ Trang = Chân dung văn học
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2019 : Hội nhà văn
Mô tả vật lý
21cm.. - 257tr.
Tóm tắt / chú giải
Gồm những bài viết về chân dung các nhà văn, nhà thơ Việt Nam: Anh Thơ, Hoàng Trung Thuỷ, Tô Hải Vân...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
PD.041477- Kho Đọc; PM.070977, PM.070978, PM.070979- Kho Mượn
Kho Đọc
()
PD.041477Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.070977Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.070978Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.070979Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Khám phá bí mật đàn ông / 2010 Chi tiết
2. Giữ yên giấc ngủ của người / 2010 Chi tiết
3. Mưa nắng tình yêu / Môroa, Anđrê,Ngô, Quân Miện .- 2008 Chi tiết
4. Mười hai nhiệm vụ của Hercules / Anonymous .- 2008 Chi tiết
5. Ảo mộng / Koontz, Dean,Lê, Tuấn .- 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới