Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Trên dòng thời gian trắng xóa. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 176tr. ; 21cm.
Thông tin về nhan đề (chính)
Trên dòng thời gian trắng xóa
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2019 : Hồng Đức
Mô tả vật lý
21cm.. - 176tr.
Tóm tắt / chú giải
Gồm 13 truyện ngắn của nhiều tác giả: Sửa nhà, Tỉnh ngộ, Ác nghiệt, Mùa cá u minh, Tình người, Đám cưới để sau,...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
LD.049792, LD.049793- Kho Lưu động; PD.041478- Kho Đọc; PM.070980, PM.070981, PM.070982- Kho Mượn
Kho Đọc
()
PD.041478Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Lưu động
()
LD.049792Trong kho chưa sẵn sàng
LD.049793Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
PM.070980Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.070981Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.070982Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Khám phá bí mật đàn ông / 2010 Chi tiết
2. Giữ yên giấc ngủ của người / 2010 Chi tiết
3. Mưa nắng tình yêu / Môroa, Anđrê,Ngô, Quân Miện .- 2008 Chi tiết
4. Mười hai nhiệm vụ của Hercules / Anonymous .- 2008 Chi tiết
5. Ảo mộng / Koontz, Dean,Lê, Tuấn .- 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới