Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tơ trời chùng chình đón đợi : Chân dung văn học / Vũ Từ Trang. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2019. - 257tr. ; 21cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Tơ trời chùng chình đón đợi : Vũ Từ Trang = Chân dung văn học
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2019 : Hội nhà văn
Mô tả vật lý
21cm. - 257tr.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Ký hiệu kho
LD.049790, LD.049791- Kho Lưu động
Kho Lưu động
()
LD.049790Trong kho chưa sẵn sàng
LD.049791Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Khám phá bí mật đàn ông / 2010 Chi tiết
2. Giữ yên giấc ngủ của người / 2010 Chi tiết
3. Mưa nắng tình yêu / Môroa, Anđrê,Ngô, Quân Miện .- 2008 Chi tiết
4. Mười hai nhiệm vụ của Hercules / Anonymous .- 2008 Chi tiết
5. Ảo mộng / Koontz, Dean,Lê, Tuấn .- 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới