Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Miệng lưỡi của chồn hôi. - Hà Nội, 2009. - 12tr. ; 19cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Miệng lưỡi của chồn hôi
Xuất bản, phát hành
2009. - Hà Nội
Mô tả vật lý
19cm. - 12tr.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Ký hiệu kho
TN.010469, TN.010470, TN.010471- Kho Thiếu nhi
Kho Thiếu nhi
()
TN.010469Trong kho chưa sẵn sàng
TN.010470Trong kho chưa sẵn sàng
TN.010471Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Thần đồng thế kỷ 20 / 2008 Chi tiết
2. Tình đầu trên những cánh thư / Kiều, Văn .- 2008 Chi tiết
3. Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh / Sơn Tùng .- 2008 Chi tiết
4.  Chi tiết
5. Kin - Ta - Rô / 2006 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới