Tìm kiếm mở rộng
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hoa ưu đàm lại nở : Truyện dài / Thiên Sơn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016. - 147tr. ; 21cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hoa ưu đàm lại nở : Thiên Sơn = Truyện dài
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2016 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21cm. - 147tr.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Ký hiệu kho
PD.038015- Kho Đọc; PM.066374, PM.066375- Kho Mượn
Kho Đọc
()
PD.038015Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.066374Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.066375Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Từ chủ nghĩa hiện sinh tới thuyết cấu trúc / Trần, Thiện Đạo .- 2008 Chi tiết
2. Chuyện cái chỏm đầu / Hồ, Thủy Giang .- 2003 Chi tiết
3. Chuẩn bị tâm lý tuổi 50 / 2008 Chi tiết
4. Hướng dẫn kế hoạch làm ăn cho hộ nông dân để xóa đói giảm nghèo / Lê, Trọng .- 2003 Chi tiết
5. Thần tích Việt Nam / Lê Xuân Quang .- 2002 Chi tiết